KvaliCare E-learning kurser

Her under finder du de e-learning kurser, som vi allerede har udviklet. 

Hvis din organisation har behov for e-learning, som endnu ikke er udviklet, kan du henvende dig - så finder vi en løsning sammen.

Kurser om bensår

Bensår SPL/SSA

Kurset er udviklet på baggrund af EWMA guidelines og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

 

Bensår - Opsporing og behandling SSH

Kurset er udviklet på baggrund af EWMA guidelines og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Bensår - Din rolle i behandlingen SSH

Kurset er udviklet på baggrund af EWMA guidelines og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Kurser om KOL

KOL Opsporing - rehabilitering - behandling - støtte SSH

Kurset er udviklet på baggrund af kliniske retningslinjer i samarbejde med KOL- sygeplejersker i kommuner, konsultationssygeplejerske, borger og informationsfarmaceut fra medicin.dk

Kurset er til dig, som ofte møder borgere/patienter med KOL i dit arbejde.

KOL Opsporing - rehabilitering - behandling - støtte SPL/SSA

Kurset er udviklet på baggrund af kliniske retningslinjer i samarbejde med KOL- sygeplejersker i kommuner, konsultationssygeplejerske, borger og informationsfarmaceut fra medicin.dk

Kurset er til dig, som ofte møder borgere/patienter med KOL i dit arbejde.

Kurser om tryksår

Tryksår forebyggelse og behandling SPL/SSA

Kurset er udviklet på baggrund af EPUAP internationale guidelines, anbefalinger fra Dansk selskab for Patientsikkerhed ”Tryksårspakken” og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med specialister i sårbehandling.

 

 

 

Trykskade forebyggende hjælpemidler SPL/SSA

Dette e-learning modul handler om trykreducerende hjælpemidler.

I e-learningkurset om tryksårsforebyggelse lærer du, hvordan andre tiltag i høj grad har indflydelse på forebyggelse af tryksår.

Vær derfor opmærksom på, at hjælpemidler kun udgør er en del af den samlede indsats og, at hjælpemidler - skal anvendes samtidig med andre sygeplejemæssige indsatser.

Tryksårsforebyggelse SSH

Kurset er udviklet på baggrund af EPUAP internationale guidelines, anbefalinger fra Dansk selskab for Patientsikkerhed ”Tryksårspakken” og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med specialister i sårbehandling.

 

 

 

 

Trykskade forebyggende hjælpemidler SSH

Dette e-learning modul handler om trykreducerende hjælpemidler.

I e-learningkurset om tryksårsforebyggelse lærer du, hvordan andre tiltag i høj grad har indflydelse på forebyggelse af tryksår.

Vær derfor opmærksom på, at hjælpemidler kun udgør er en del af den samlede indsats og, at hjælpemidler - skal anvendes samtidig med andre sygeplejemæssige indsatser.

Kurser om sårbehandling

Sårbehandling - forebyggelse og behandling SPL/SSA

Kroniske sår har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Sygeplejerskers tid til sårbehandling kan reduceres væsentligt.

Kurset er udviklet på baggrund af nationale og internationale guidelines og DSFS såralgoritme. Fokus på helhedsvurdering og TIME modellen.

Produkter til sårbehandling SPL/SSA

Kurset er målrettet til dig, som behandler borgere med sår i kommunen til hverdag.

Kurset er udviklet i samspil med kommunale sårsygeplejersker på baggrund af evidens og bedste kliniske praksis og understøtter systematikken i den danske kvalitetsmodel.

Smertebehandling ved sår SPL/SSA

Kurset har fokus på Dansk Selskab for Sårhelings smertealgoritme og evidensbaserede guidelines.

Udviklet i samarbejde med specialister i smertelindring og behandling.

 

 

 

 

Hudpleje SPL/SSA

Kurset har fokus på forebyggelse og behandling af de almindeligste hudproblemer hos ældre.

Det er udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

 

 

 

 

Hudpleje - sårforebyggelse SSH

Kurset har fokus på forebyggelse og behandling af de almindeligste hudproblemer hos ældre.

Det er udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

 

 

 

 

 

Kurser om dysfagi

Ernæringsvurdering

Kurset er baseret på Sundhedsstyrelsens materiale om Ernæringsvurdering og ”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter - Værktøjer til hverdagsobservationer” Sundhedsstyrelsen 2013. Udviklet i samarbejde med specialister i ernæring hos ældre.

 

Dysfagi - Opsporing og basal afhjælpning - Kommune

Kurset handler om opsporing og basal afhjælpning ved synkebesvær.
Kurset er udviklet i OPI projekt i samarbejde med regionale og kommunale fagspecialister med udgangspunkt i
kliniske retningslinjer. Det er testet i målgrupper og anbefales i evalueringsrapport.

Dysfagi - Opsporing og basal afhjælpning - Hospital

Kurset handler om opsporing og basal afhjælpning ved synkebesvær.
Kurset er udviklet i OPI projekt i samarbejde med regionale og kommunale fagspecialister med udgangspunkt i
kliniske retningslinjer. Det er testet i målgrupper og anbefales i evalueringsrapport.

Kurser om tidlig opsporing

Forebyggelige indlæggelse - Introduktion

Kurser er baseret på ”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter - Værktøjer til hverdagsobservationer”, Sundhedsstyrelsen 2013.

I kurset er der fokus på triagering og vurdering af risiko og handling samt samarbejde mellem frontpersonale og sygeplejeansvarlige.

Forebyggelige indlæggelser - Dehydrering

Kurset er baseret på ”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter  - Værktøjer til hverdagsobservationer” Sundhedsstyrelsen 2013.

Det har fokus på triagering og vurdering af risiko og handling samt samarbejde mellem frontpersonale og sygeplejeansvarlige.

Forebyggelige indlæggelser - Ernæringsproblemer

Kurset er baseret på ”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter - Værktøjer til hverdagsobservationer” Sundhedsstyrelsen 2013.

Det har fokus på triagering og vurdering af risiko og handling samt samarbejde mellem frontpersonale og sygeplejeansvarlige.

Forebyggelige indlæggelser - Lungebetændelse

Kurset er baseret på ”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter - Værktøjer til hverdagsobservationer” Sundhedsstyrelsen 2013.

Det har fokus på triagering og vurdering af risiko og handling samt samarbejde mellem frontpersonale og sygeplejeansvarlige.

Forebyggelige indlæggelser - Urinvejsinfektion

Kurset er baseret på ”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter - Værktøjer til hverdagsobservationer” Sundhedsstyrelsen 2013 og kliniske retningslinjer.
Det er udviklet i samarbejde med kontinenssygeplejersker og udviklingssygeplejersker i kommuner i Danmark.

Forebyggelige indlæggelser - Obstipation

Modulet om Obstipation er for dig, som har din daglige gang hos borgerne i hjemmeplejen.

 

Kurset er udviklet i samarbejde med kommunale specialesygeplejersker.

 

 

 

 

Kurser om medicin

Medicinadministration

Indberetninger og undersøgelser viser, at der dagligt sker mange fejl i forbindelse med medicinhåndtering.
Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering kan reduceres.

Kurset er udviklet i samarbejde med Aalborg Kommune og baseret på Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens retningslinjer.

 

 

 

 

Medicinansvarlig

Kurset er baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer for korrekt håndtering af medicin, Dansk selskab for Patientsikkerheds anbefalinger i projektet "I sikre hænder", Den Danske Kvalitetsmodel og kommunens instruks og er videreudviklet i samarbejde med medicin.dk.

Dette omhandler den medicinansvarliges ansvarsområder. Andre med interesse for, hvilke opgaver den medicinansvarlige varetager, kan også se kurset.

Øjendrypning

Kurset er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til korrekt håndtering af medicin og videreudviklet i samarbejde med medicin.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcutan kanyle

Kurset omhandler fastliggende kanyle til subcutan medicinering.
Fastliggende subcutan kanyle anvendes i stadigt højere grad, fordi det er en skånsom og enkel måde at få medicin på for borgere, som har brug for løbende medicinering.

E-læringen er udviklet i samarbejde med kommunale specialesygeplejersker med udgangspunkt i bedste kliniske praksis.

 

 

 

Mund og tandpleje hos ældre

Mund og tandpleje til borgere i hjemmepleje og på plejehjem

E-læringskurset er udviklet i samarbejde med Omsorgstandplejen i Aalborg Kommune på baggrund af evidensbaseret kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer.
Kurset er velegnet til plejepersonale som udfører mund og tandpleje i primær sektor for at sikre kvalitet i indsatsen.

Fald - Forebyggelse hos ældre

Danmark har europarekord i dødsfald på grund af fald blandt ældre. Faldforebyggelse hos ældre mindsker faldskader med op til 33%.

Materialet er baseret på Sund By netværkets anbefalinger og evidensbaserede retningslinjer.

 

 

 

 

Kurser om rehabilitering

Rehabiliterende arbejde

Formål med kurset er, at fastholde og videreudvikle viden om hverdagsrehabilitering i kommunen.

Kurset er udviklet i samarbejde med fagspecialister inden for hverdagsrehabilitering.

 

 

 

 

 

Rehabiliteringsforløb

Formål med kurset er, at fastholde og videreudvikle viden om hverdagsrehabilitering i kommunen.

Kurset er udviklet i samarbejde med fagspecialister inden for hverdagsrehabilitering.

 

 

 

 

 

Kurser om diabetes

Blodsukkermåling SSH

Kurset kan understøtte kompetenceudvikling for social og sundhedshjælpere, som skal varetage blodsukkermåling som en uddelegeret ydelse.

 

Diabetiske fodsår SPL/SSA

Kurset er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

 

 

Diabetiske fodsår SSH

Kurset er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

 

 

Insulininjektion til voksne diabetikere

Kurset er baseret på kliniske retningslinjer fra Dansk Sygeplejeråd.

Det er udviklet i samarbejde med diabetessygeplejersker.

 

 

 

 

 

 

  • KvaliCare har mange års erfaring med udvikling af e-learning og kompetenceudvikling i sundhedssektoren.
  • KvaliCare konceptet sikrer nødvendig viden i hænderne på personalet, som arbejder hos borgerne til hverdag.
  • KvaliCare ønsker at fremme brugen af fleksible og mobile teknologiske læringsformer i arbejdslivet med udgangspunkt i brugernes virkelighed.

Kontakt os for at høre hvilke løsninger KvaliCare kan tilbyde